Vizyon ve Performans İlişkisi

Stratejik Yönetimin temel unsurlarından olan Vizyon kavramının performansa etki etmesi için sahip olması gereken bir takım özellikler vardır.

İşletmeler, her ne kadar kendi iç dinamikleri ile amaçlarına ulaşmak için çabalayan sistemler olarak görülse de, aslında çevrelerinden son derece etkilenen sosyal yapılar olarak tanımlanmaktadır. İşletmelerin sosyal yapı olarak ifade edilmesi onların çevreleri ile sürekli olarak etkileşim içerisinde olması ve organizasyon yapısının, stratejilerinin, planlarının, örgüt kültürünün ve hatta üretim teknolojilerinin bu etkileşimin etkisi ile sürekli olarak değişmesi nedeniyledir.

Çevre, teknoloji, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yapı ve daha bir çok alanda meydana gelen değişiklikler, işletmelerin sürekli olarak değişimleri izlemesini zorunlu hale getirmektedir. Özellikle yoğun rekabet koşullarının hakim olduğu pazarlarda çevresel değişimlere ayak uyduramayan işletmelerin rekabete yenik düşerek geri kalması kaçınılmaz bir son olarak görülmektedir.

İşletmelerin kendi zayıf ve güçlü yönlerini iyi analiz ederek, kendilerini bekleyen fırsat ve tehditleri göz önünde bulundurarak kendilerine bir gelecek belirlemesi ve kaynaklarını hayal ettiği bu geleceğe ulaşmak için seferber etmesi, şüphesiz onlara rekabet üstünlüğü getirecektir. Vizyon olarak kavramlaşan hayal edilen gelecek, stratejik yönetimin en önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir.

Vizyonun temelinde çalışanlara gelecek için rehber olma vardır. Dolayısı ile vizyon bildirgesine sahip olan işletmenin çalışanları uygulama ve süreçlerde nasıl davranılması gerektiğini işletmenin vizyonu sayesinde karar vermektedir 1.

İster küçük ister büyük ölçekli işletmeler olsun, işletmelerin faaliyet ve politikalarına yön veren bir vizyona sahip olunması, kaynakların doğru kullanılmasına ve işletme performansının artmasına doğrudan etki etmektedir. Özellikle son yıllarda yapılan araştırmalar vizyon ve işletmenin finansal performansı arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır 2 .

İşletmelerin vizyon bildirgesine sahip olması şüphesiz işletme açısından bir çok fayda getirse de tek başına yeterli değildir. Vizyon Bildirgesinin işletmenin performansına doğrudan etki etmesi için bir takım özellikleri barındırması gerekir. Ancak bu şekilde belirlenen vizyonlar işletmenin amaçlarına ulaşması için işletmeye katkı sağlayabilir.

İşletmeler açısından vizyon bildirgesinin sahip olması gereken özellikler şu şekilde sıralanabilir 3.

  • Vizyonun, benimsenmesi ve çalışanlara rehberlik etmesi için iyi ve açık bir şekilde tanımlanması gerekir.
  • Vizyon örgüt dışındaki paydaşlardan çok, örgüt içerisindeki çalışanlara hitap etmelidir.
  • Örgütün beklentilerini, performansını, hedeflerini yükseltmelidir.
  • Gerçekçi ve İnanılır Olmalıdır.
  • Başarı Kavramını İçermelidir.
  • Esnekliği vurgulamalı
  • Mükemmeli aramalıdır.
  • Örgütün bütün üyelerinin paylaştığı değerler etrafında şekillenmelidir.
  • Değişimi destekleyici nitelikte olmalıdır.
  • Aynı sektörde faaliyet gösteren rakiplerden ayırt edici nitelikte olmalıdır.

1 Ülgen, H., & MİRZE, K. (2006). İşletmelerde Stratejik Yönetim, Literatür Yayınları, 3. Basım, İstanbul.

2 Doğan, S., & Hatipoğlu, C. (2009). KÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELERDE VİZYON AÇIKLAMASININ İŞLETMENİN PERFORMANSINA ETKİSİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi23(2), 81-99.

3 Kiliç, M. (2010). Stratejik Yönetim Sürecinde Değerler, Vizyon ve Misyon Kavramları Arasındaki İlişki. Sosyoekonomi13(2).

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir